Start

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Pension

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Café 20

Närradion

Protokoll

Medlemsförsäkring

Historik

Lästips

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1263  

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL fört vid SPRF avd. 20 2012-s årsmöte  2013-02-14 kl. 14.00.
Plats: Björksalen i Björknässkolan.
Närvarande: 200 medlemmar.
                              
   § 01        Öppnande.
Bert Selström hälsar alla välkomna samt förklarar årsmötet öppnat.

§ 02        Parentation.
Ordförande håller parentation över de medlemmar som avlidit under året.
Kören sjunger Härlig är jorden.

§ 03        Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för årsmötet väljs Eberth Gustafson.

   § 04        Överlämnande av klubban.
Bert överlämnar klubban till Eberth Gustafson som tackar för förtroendet.

§ 05        Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet väljs Lisa Forslund

   § 06        Justerare och rösträknare.

Till justerare och rösträknare väljs Ove Eriksson och Thord Laestadius

§ 07        Mötets utlysning.
Eberth informerar om att mötet var inskrivet i utskicket i januari och därefter annonserats i Extra Bladet.
Mötet godkänner utlysningen.

   § 08        Röstlängden.
Eberth informerar om att närvarande medlemmar är röstberättiga, det godkänns av mötet.

   § 09        Dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkänns.

   § 10        Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

   § 11        Ekonomisk rapport.
Revisor Håkan Nilsson meddelar att ingen ekonomisk rapport kan lämnas på grund av felaktigheter i bokföringen.
Revisorerna kommer att granska bokföringen på nytt.
Ansvarsfrihet för styrelsen kan inte föreslås.

 

 

Sid.2(3)
Ett extra medlemsmöte ska kallas till den 7 mars 2013
Kallelse kan ske genom annons i Extra bladet där det klart ska framgå att endast följande frågor ska behandlas:

  § 12         Revisionsberättelsen.
Tas upp på medlemsmöte den 7 mars
Se paragraf 11.

  § 13        Ansvarsfrihet för styrelsen.
Tas upp på medlemsmöte den 7 mars.
Se paragraf 11.

  § 14        Motioner.
Motion inlämnad av Staffan Åkre.

Mötet beslutade att avslå punkt ett och två i motionen.

  § 15        Verksamhetsplanen.
Bert föredrar styrelsen verksamhetsplan för 2013, årsmötet fastställer planen.

  § 16        Kostnadsersättning.
Bert redovisar förslag till kostnadsersättningar. Årsmötet fastställer förslaget.

  § 17        Medlemsavgiften.
Bert informerar om att förbundet vid sitt årsmöte beslutar angående avgiften för 2014. Bert föreslår att avgiften följer det förbundsstyrelsen beslutar.
Årsmötet beslutade enligt Berts förslag.

  § 18        Fastställande av budgeten.
Budgetförslaget för 2013 föredras och fastställes.

  § 19        Val.

Ordförande                       Per-Ulf Sandström                                   2013              nyval

Ledamöter                         Hans Pettersson                                        2013-2014     omval            Lisa Forslund                                            2013-2014    omval             Herbert Jolérus                                         2013-2014              nyval

                                            Carin Johnson                                           2013             fyllnadsval
Ersättare                            Gudrun Lund                                                                 2013              nyval
Ulla Röding                                              2013              omval
Anita Lindgren                                         2013              omval
Studieorganisatör             Ragne Holmström                                    2013              omval
Sid.3(3)
Revisorer                           Bo Elmgren                                              2013              omval
Håkan Nilsson                                          2013              omval

Revisorsersättare              Roland Livbom                                        2013              omval

Lotteriansvarig                 Margareta Vikström                                 2013              omval
Trafikombud                    Thord Laestadius                                     2013              omval
Trivselkommittén              Barbro Westerberg                                   2013-2014     nyval
Lisbeth Liljestrand                                   2013-2014     nyval
Reseledare                         Bert Selström                                           2013              omval

                                            Gunvor Selström                                      2013              omval

Hustomte                           Jan Gällman                                              2013              nyval
Gårdsråd                           Sixten Wahlberg                                       2013              omval

Ombud och ersättare till distriktets årsmöte samt till kongressen utses av styrelsen.

Valberedningen                Eberth Gustafsson, sammankallande       2013              nyval
Roger Stenlund                                        2013              nyval                                   Christer Henriksson                          2013              nyval

  § 20         Klubban till ny ordförande.
Årsmötesordförande Eberth Gustafson överlämnar klubban till den avgående ordföranden
Bert Selström eftersom den nyvalde ordföranden ej kunde närvara. Bert tackar för ett väl genomfört årsmöte.

  § 21           Uppvaktning
Bert överlämnar förbundets förtjänsttecken och diplom till Hans Pettersson som varit med i styrelsen i sju år.
Hans Pettersson tackar Bert för hans tio år i styrelsen där han gjort ett mycket värdefullt arbete och bla. bidragit till att medlemsantalet mer än fördubblats. Han överlämnar också presentkort.
Hans Pettersson tackar också Rolf Strand som efter tio år också lämnar styrelsen.
Rolf har i styrelsen lagt ned ett mycket stort arbete. Han avtackas också med presentkort.
Staffan Åkre lämnar styrelsen efter ett år. Eftersom han inte kunde närvara kommer han att avtackas vid senare tillfälle.
Eberth Gustafson som varit mötesordförande och Lisa Forslund som varit sekreterare för mötet tackas med presentkort.

  § 22         Avslutning.
Hans tackar de som deltagit i årsmötet och inbjuder samtliga till mat och kaffe.
Med dessa ord förklarar Hans årsmötet avslutat.

 

Eberth Gustafson                                                                                 Lisa Forslund
Mötesordförande                                                                                 Sekreterare

                                                                
Ove Eriksson                                                                                                             Thord Laestadius

Justerare                                                

 

 

SPRF avdelning 20 
Föreningslokal: Johannesgatan 1 B. 961 64 Boden. Telefon: 0921- 123 74
Uppdaterad 2016-08-11 av WebNisse©
Besökande
Online