Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1315

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa stadgar är antagna vid årsmötet februari 2010.

§ 1 AVDELNINGENS UPPGIFT
Mom. 1. Avdelningen är öppen för alla pensionärer/seniorer och deras
anhöriga att söka medlemskap i.
Mom. 2. Avdelningen skall
- främja ett gott kamratskap och anordna olika aktiviteter för
medlemmarna såsom sammankomster, resor, studier,
folkhälsoaktiviteter etc
- verka för och bevaka att samhället ger erforderlig trygghet och
visar respekt för de äldres rättigheter, bl.a. genom att aktivt deltaga i
det kommunala pensionärsrådet (KPR)
- aktivt rekrytera medlemmar till förbundet
- bevaka möjligheterna att söka tillgängliga samhälleliga bidrag.
Mom. 3. Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Mom. 4. Avdelningen bör söka samverkan med lokala pensionärs- och
seniororganisationer.
Mom. 5. Avdelningen kan bilda klubb/ar. Klubb/ar är en del av avdelningen
och omfattas av dess verksamhet, ekonomi och revision.
§ 2 MEDLEMSAVGIFT
Mom. 1. Den lokala avdelningens medlemsavgift för nästkommande
kalenderår fastställs på årsmötet
Mom. 2. För nytillkomna medlemmar under sista kvartalet gäller erlagd avgift
även för nästkommande år.
§ 3 BEFOGENHETER OCH ANSVAR
Mom. 1. Avdelningens befogenheter utövas av årsmöte och avdelningsmöten
med kallelse, dagordning och protokoll.
Mom. 2. Mellan dessa är styrelsen avdelningens beslutande och verkställande
organ.
Mom. 3. Styrelsens medlemmar ansvarar gemensamt för förvaltningen av
avdelningens medel.
Mom. 4. Medelsförvaltningen ska ordnas på ett betryggande sätt och vara
underkastad behörig kontroll.
Mom. 5. Räkenskaperna ska föras kalenderårsvis.
§ 4 STYRELSEN
Mom. 1. Avdelningens styrelse bör bestå av ett ojämnt antal ledamöter valda
vid avdelningens årsmöte. Ordföranden väljs särskilt och på ett år,
ledamöterna på två år, hälften växelvis. Årsmötet utser också minst
14
två ersättare på ett år att vid förfall för ledamot inkallas och vid
avgång ersätta enligt i protokollet angiven ordning. Om ovan nämnda
förfarande inte kan tillämpas skall samråd ske med förbunds- och
distriktsstyrelsen.
Mom. 2. Styrelsen utser bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och
kassör.
Mom. 3. Styrelsen utser ledamöter till de kommunala pensionärsråden (KPR)
samt nominerar ledamot till distriktsstyrelsen.
Mom. 4. Inom eller utom styrelsen utses medlemsregisteransvarig, studieorganisatör,
reseansvarig, IT-ansvarig, trafiksäkerhetsombud,
folkhälsoansvarig och rekryteringsansvarig.
Mom. 5. Styrelsen är beslutsmässig då fler än halva antalet ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande,
dock ej vid val. Vid val med lika röstetal avgörs valet genom
lottning.
Mom. 6. Vid sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av
ordföranden. Kopior skall tillställas ledamöter, ersättare, revisorer
och valberedningens sammankallande.
§ 5 VAKANS I STYRELSEN
Avgår ordföranden eller annan styrelseledamot under valperioden övertar vice
ordföranden ordförandeposten och ersättare ledamotsposten. Om detta
förfarande inte kan tillämpas, skall nyval snarast ske vid avdelningsmöte.
§ 6 FRAMSTÄLLNING TILL MYNDIGHET
Avdelning får inte utan förbundsstyrelsens medgivande göra framställning till
central myndighet, central organisation eller motsvarande.
§ 7 STYRELSENS UPPGIFTER
Mom. 1. Styrelsen organiserar och leder avdelningens verksamhet och avgör
ärenden som inte är av sådan natur att de bör föreläggas årsmötet,
eller då ett avgörande inte lämpligen kan skjutas upp till dess sådant
möte hunnit inkallas.
Mom. 2. Styrelsen har till uppgift att
- rekrytera nya medlemmar,
- förbereda ärenden som ska avgöras av årsmötet och verkställa
sådana mötesbeslut,
- bilda klubbar när så erfordras,
- tillse att avdelningens räkenskaper efter årets utgång avslutas och i
färdigt skick ställs till revisorernas förfogande inom tid som anges i
§ 9 samt
- till förbundskansliet och distriktet före 15 mars insända förteckning
över förtroendevalda, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
samt uppgift om nästkommande års lokala medlemsavgift och
15
verksamhetsplan
§ 8 ARBETSFÖRDELNING
Ordföranden leder avdelningens verksamhet. Arbetsfördelning i övrigt
upprättas inom styrelsen.
§ 9 REVISION
Mom. 1. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser
årsmötet två revisorer med två ersättare. Dessa väljs för ett år.
Mom. 2. Räkenskaper, protokoll och övriga för revisionen erforderliga
handlingar skall vara överlämnade till revisorerna senast fyra veckor
före årsmötet.
Mom. 3. Granskade handlingar och revisionsberättelse skall tillställas
styrelsen senast två veckor före årsmötet.
§ 10 VALBEREDNING OCH VALBARHET
Årsmötet skall välja en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav
en sammankallande. Ledamöterna utses för ett år. Beträffande valbarhet till
valberedningen och andra förtroendeuppdrag gäller vad som anges i
förbundets stadgar § 8. Valberedningen skall avge sitt förslag senast två
veckor före årsmötet.
§ 11 ÅRSMÖTE
Mom. 1. Avdelningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
Mom. 2. På dagordningen skall följande ärenden tas upp
1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av ordförande för mötet
7. Val av sekreterare för mötet
8. Val av två justerare tillika rösträknare
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Årets verksamhetsplan
14. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar
15. Fastställande av lokal medlemsavgift för det nästkommande året
16. Fastställande av budget för det löpande året
17. Val av ordförande i styrelsen
18. Val av ledamöter i styrelsen
16
19. Val av ersättare i styrelsen
20. Val av två revisorer
21. Val av två ersättare till revisorerna
22. Val av kongressombud (i förekommande fall)
23. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte
24. Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande
25. Behandling av förslag från styrelsen och inlämnade motioner. (se § 12)
26. Eventuella uppvaktningar/avtackningar
27. Avslutning
§ 12 MOTIONER
Förslag från medlem, avsett att behandlas på årsmötet, skall skriftligen
inlämnas till styrelsen före januari månads utgång. Styrelsen avger skriftligt
utlåtande över förslaget.
§ 13 AVDELNINGSMÖTEN OCH AVDELNINGSTRÄFFAR
Mom.1. Avdelningsmöten med kallelse, dagordning och protokoll hålls när
styrelsen finner det erforderligt eller när minst en tredjedel av
avdelningens medlemmar för visst ändamål begär det hos styrelsen.
Mom. 2. På avdelningsmöte får endast den eller de frågor behandlas som
föranlett att avdelningsmötet sammankallats.
Mom. 3. Avdelningsträffar hålls som regel tio gånger per år.
§ 14 KALLELSE TILL MÖTEN
Mom. 1. Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före mötet på sätt
som styrelsen bestämmer. Årsmöteshandlingarna skall hållas
tillgängliga på sätt som anges i kallelsen senast sju dagar före
årsmötet.
Mom. 2. Kallelse till avdelningsmöte skall ske senast en vecka före mötet.
Mom. 3. Kallelse till styrelsens sammanträden sker på sätt och tid som
styrelsen bestämmer.
§ 15 RÖSTNING
Mom. 1. Vid omröstning gäller enkel majoritet om inte annat föreskrivits
(se §§ 17, 18,19 och 20).
Mom. 2. Alla frågor utom val avgörs med öppen omröstning. Val avgörs med
öppen omröstning om inte någon röstberättigad begär sluten
omröstning.
Mom. 3. Vid lika röstetal utom vid val gäller den mening som sittande
ordförande företräder. Vid val med lika röstetal avgörs valet genom
lottning.
Mom. 4. Avdelningens styrelseledamöter deltar i årsmötet på samma villkor
som medlemmarna dock inte i fråga om ansvarsfrihet.
17
§ 16 HEDERSMEDLEM
Till hedersmedlem kan utses medlem, som genom betydande insatser
gjort sig särskilt förtjänt av avdelningens uppskattning.
§ 17 UTESLUTNING
Medlem som uppträder så att förbundets intressen eller anseende allvarligt
skadas, kan uteslutas ur förbundet genom beslut av förbundsstyrelsen efter
förslag av avdelnings- eller distriktsstyrelse. För förslag om uteslutning
erfordras att minst två tredjedelar av ledamöterna är eniga om förslaget. Över
förslag om uteslutning skall berörd medlem beredas tillfälle att yttra sig.
§ 18 STADGEÄNDRING
Ändring av avdelningsstadgarna kan endast ske genom beslut med två
tredjedels majoritet på årsmöte med anledning av förslag från styrelsen,
revisorerna eller motion. Avdelningarna kan utforma sina stadgar efter eget
bedömande och eget behov. Dock får de inte strida mot förbundsstadgarna
eller förbundets uppgifter och syften. Innan stadgeändring sker skall förslaget
underställas förbundsstyrelsen för godkännande
§ 19 OMVANDLING AV AVDELNING TILL KLUBB
Mom. 1. Avdelning, som av olika skäl finner det lämpligt att omvandlas till
klubb, beslutar om detta vid årsmöte med iakttagande av
bestämmelserna i § 20 mom. 1 – 2 och i samråd med den avdelning
som den nya klubben skall tillhöra (klubbansvarig avdelning).
Mom. 2. Vid beslut om omvandling skall tillgångar överföras till den
klubbansvariga avdelningen och reserveras för den nybildade
klubbens verksamhet. Handlingarna arkiveras hos den
klubbansvariga avdelningen.
Mom. 3. Medlemmarna överförs till den klubbansvariga avdelningen med
angivande av klubbtillhörighet.
Mom. 4. Efter det att omvandling beslutats och verkställts är bestämmelserna
i normalstadgar för klubbar tillämpliga för den till klubb
omvandlade avdelningen.
§ 20 AVDELNINGENS UPPLÖSNING
Mom. 1. För upplösning av avdelningen erfordras att fyra femtedelar av i
omröstningen deltagande vid årsmöte är eniga om beslutet.
Mom. 2. För att frågan om upplösning av avdelningen skall kunna behandlas
skall den finnas upptagen på årsmötets dagordning, som skall vara
tillgänglig för medlemmarna under tid som anges i § 14. Innan frågan
om upplösning tas upp på dagordning skall förbundsstyrelsen och
18
distriktsstyrelsen underrättas.
Mom. 3. Vid beslut om upplösning skall tillgångar överföras till förbundet för
fondering och handlingarna arkiveras vid lokala arkiv eller hos
förbundet. De fonderade medlen får endast användas för återbildning
eller nybildning av avdelningar och/eller klubb efter beslut av
förbundsstyrelsen i varje särskilt fall.
Mom. 4. Kvarvarande medlemmar överförs efter samråd till den eller de
avdelningar som förbundsstyrelsen efter hörande av distriktsstyrelsen
bestämmer.
19
Normalstadgar för klubbar
§ 1 OMFATTNING
M Mom. 1. I § 1, mom. 5 normalstadgar för avdelningar, finns grundläggande
bestämmelser om klubbildning. I det följande anges närmare
bestämmelser om klubbar.
M Mom. 2. Klubb kan bildas inom ett avgränsat geografiskt område såsom
stadsdel, tätort utanför avdelningens huvudort eller liknande område
och omfattar medlemmarna inom detta område. Klubb kan även
bildas som är inriktad på medlemmar med viss yrkesbakgrund eller
med specialintresse.
Mom. 3. Klubb bildas på initiativ av enskilda medlemmar eller av avdelningsstyrelsen.
Beslut om klubbildning fattas av styrelsen i klubbansvarig
avdelning och skall bekräftas vid nästkommande årsmöte.
Mom. 4 Innan klubb bildas skall samråd ske med förbundsstyrelsen som
fastställer avgränsningen.
Mom. 5. Beslut om bildande av klubb skall bl.a. innehålla följande uppgifter
- klubbens benämning och geografiskt verksamhetsområde
alternativt specialområde
- klubbledning, bestående av 1 – 3 personer
- programverksamhet
- budgetbestämmelser
- formerna för kontakter mellan avdelningsstyrelse och klubbledning.
Beslutet skall snarast delges förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen.
§ 2. KLUBBENS UPPGIFT
Mom. 1. Klubbens uppgift är i tillämpliga delar densamma som avdelningens
uppgift med de i § 1 mom. 1 normalstadgar för avdelningar angivna
punkterna.
Mom. 2. Klubbledningen skall i samråd med avdelningsstyrelsen upprätta en
programplan och budgetplan för verksamheten kalenderårsvis.
Mom. 3. Avdelningsstyrelsen kan i samråd med klubbledningen meddela
ytterligare riktlinjer för verksamheten.
§ 3. OMVANDLING AV KLUBB TILL AVDELNING
Klubbansvarig avdelning kan efter gemensamt beslut med klubb vid årsmöte
omvandla en klubb till avdelning.
§ 4. STADGEÄNDRING
Ändring av klubbstadgarna kan endast ske genom beslut med två tredjedels
majoritet på årsmöte med klubbansvarig avdelning i anledning av förslag från
20
styrelsen, revisorerna eller motion.
§ 5 UPPLÖSNING AV KLUBB
Mom. 1. För upplösning av klubb erfordras att fyra femtedelar av i
omröstningen deltagande vid den klubbansvariga avdelningens
årsmöte är eniga om beslutet.
Mom. 2. För att frågan om upplösning av klubben skall kunna behandlas skall
den finnas upptagen på årsmötets dagordning, som skall vara
tillgänglig för medlemmarna under tid som anges i § 14
normalstadgar för avdelningar.
Mom. 3. Vid beslut om upplösning skall tillgångarna överföras till
klubbansvarig avdelning. Klubbens handlingar arkiveras hos
avdelningen.
Dessa stadgar är antagna den 14 maj 2009

SKPF/SPRF avd 220
Föreningslokal: Drottningatan 21, 96135 Boden. Telefon: 0921- 123 74
Uppdaterad 2019-01-14 av WebNisse©
Besökande
Online