SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SPRF- kören

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet…

Sommar,sommar, sommar
Förhoppningsvis har vi alla pandemirestriktioner bakom oss och kan börja umgås med familj och vänner, inte bara i sommar utan även därefter.
I avdelningen planerar vi inför hösten att komma igång med våra normala aktiviteter som resor, måndagsträffar, trivselträffar m m.
Någor som efterfrågas av medlemmarna.Gympagrupperna och viss studiecirkel- verksamhet är redan igång.
Det är genom efterfrågade aktiviter vi skapar mervärden för våra medlemmar.
Alla älskar pensionären vart fjärde år. Det finns en tendens i samhället att se oss äldre som en grå hjälpbehövande massa i stället för som en grupp kompetenta individer med unika livserfarenheter.

Vi är många som fortsatt har bra hälsa , lever ett aktivt liv och på olika sätt både vill och kan bidra till ett bättre samhälle.
Trots det händer det inte allt för sällan att vi som engagerar oss i föreningsverksamhet eller projekt riktade till äldre får uppleva ett förminskande av den erfarenhet och kompetens vi förvärvat genom livet i möten med myndighetspesoner som i något avseende faktiskt har i uppdrag att arbeta för gruppen äldre.

En missriktad välvilja handlar månne om att vilja ta hand oss som grupp gör att kompetens, erfarenhet och klokskap, som bara kan förvärvas genom att leva ett helt liv, inte tillvaratas här och nu och för kommande generationer.

De 11 september går vi till val.
Såväl i länet som i Boden utgör andelen innevånare 65 år och äldre ca 25% av befolkningen. men hur ser representationen ut i riksdagen?
Ett tecken på åldersdiskriminering?
Samtliga politiska partier jagar röster och här är vi pensionärer en intressant grupp. Nya politiska utspel som rör oss äldre kommer i en strid ström, höjda pensioner, kortare vårdköer, bättre arbetsvillkor för personal inom vård och omsorg, mer tillgänglig hälso och sjukvård mm.

Vi känner igen det mesta sedan förra valet men med en blick i backspegeln ser vi att utvecklingen sedan des inte avspeglar sig utifrån de löften som gavs.
Pensionerna har förvisso höjts men fortfarande är det allför många, framför allt kvinnor, som har en väldigt låg pension.

Vårdköerna har ökat, vårdavdelningar har stängts på grund av personalbrist, och olika undersökningar visa på stora brister i äldreomsorgen. Coronakomissionen har pekat på en rad områden där bristerna i nuvarande system blottlagts.

Vi måste konstruktivt möta våra politiker och göra vår röst hörd inför valet i höst.

Per-Ulf Sandström

Ordförande.

Värva NYA medlemmar!

SKPF/SPRF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar och är den näst största SPRF avdelningen i Sverige.

För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år.


DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF/SPRF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

Vi ser positivt på framtiden med

Din aktiva hjälp

med att rekrytera nya medlemmar.

Bli medlem/värva medlem, ring Mona Ahlström 0921-52773 så får du mer information.